ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO

W odpowiedzi na List papieża Franciszka do Ludu Bożego z dn. 20 sierpnia br. oraz jego prośbę o modlitwę i pokutę za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i sumienia zarządzam:

  1. W dniu 11 września 2018 r., o godz. 10.00, zostanie odprawione w Bazylice Katedralnej w Płocku nabożeństwo pokutne w intencji ofiar nadużyć w Kościele.
  2. Podobne nabożeństwa pokutne zostaną odprawione we wszystkich dekanatach diecezji w dniu 14 września br., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, z udziałem wszystkich kapłanów dekanatu. Odpowiedzialnymi za ich zorganizowanie są księża dziekani, a poprowadzą je ojcowie duchowni dekanatów. Warto, by uczestniczyli w nich wierni świeccy.
  3. Spełniając prośbę Ojca Świętego wyznaczam piątek 14 września br. w diecezji płockiej jako dzień postu i pokuty za „cierpienie wielu nieletnich z powodu  wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia”(por. List Franciszka do Ludu Bożego) przez osoby duchowne i świeckie. Chcemy w tym dniu modlić się także za tych, którzy porzucili stan kapłański lub zakonny.
  4. Informację o nabożeństwach, proszę przekazać wiernym w niedzielę 9 września br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
  5. Schemat nabożeństwa będzie przekazany księżom w najbliższym czasie.

Płock, dnia 24 sierpnia 2018 r.

W święto św. Bartłomieja, Apostoła

                                                                                                            † Piotr Libera

                                                                                                              Biskup Płocki