Święta Zdzisława


Święta Zdzisławo!

W swoim ziemskim życiu wyróżniałaś się posłuszeństwem Jezusowi Chrystusowi, przykładem małżeńskiej wierności, głębokością życia duchowego i wielką uczciwością. Zadziwia Twoja nadzwyczajna zdolność poświęcania się dla innych, wielkoduszne zaangażowanie w dzieła dobroczynności i opieki nad potrzebującymi, zwłaszcza obłożnie chorymi i nędzarzami, którymi zajmowałaś się z wielką troskliwością, czułością, delikatnością i poświęceniem. Swoim życiem pokazywałaś, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35)

Błagam Cię Święta Zdzisławo, weź mnie pod swoją opiekę. Bądź przed tronem Ojca Wszechmogącego moją orędowniczką i uproś mi przebaczenie grzechów oraz łaskę o którą Cię pokornie proszę… Wypraszaj mi także inne łaski, abym nimi umocniony(a) mógł(a) zwyciężać wszystkie pokusy świata i kroczyć drogą cnót, którymi Ty za życia jaśniałaś. Błagam Cię o to przez miłość, jaką darzyłaś Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.